PERSONVERNERKLÆRING

FORMÅL

Formålet med Witt Norge NUFs persondatapolitikk er å forklare hvordan vi samler inn og bruker de personopplysningene du oppgirr til oss ved å handle med oss, eller ved å besøke våre hjemmesider. Når du handler med oss vil du aktivt bli bedt om å oppgi personopplysninger, og du vil bli opplyst om hvordan Witt Sverige AB behandler dine personopplysninger til formålet.


Kort om Witt Norge NUF

Witt Norge NUF er en privat virksomhet som primært handler med andre virksomheter, men også direkte med private forbrukere. Witt Norge NUF har administrasjonskontor på Gødstrup Søvej 9, DK-7400 Herning, CVR-nr.: NO992287888, tlf. +45 7025 2323, e-mail: info@witt.no

Kontaktperson for persondataspørsmål: Henrik Hjort Nielsen

Formålene med og rettsgrunndlaget for Witt Norge NUFs behandling av dine personopplysninger.

Witt Norge NUF samler inn opplysninger om deg på to måter:

  • Ved at du selv oppgir opplysninger til oss
  • Ved bruk av cookies

Witt Norge NUF samler inn personopplysninger innenfor rammene i den europeiske databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelsesloven. Du vil bli bedt om å oppgi opplysninger til Witt Norge NUF i to tilfeller; når du handler med Witt Norge NUF, eller hvis du sier ja til å motta vårt nyhedsbrev. Sier du ja til å motta vårt nyhedsbrev, har du gitt samtykke til at vi oppbevarer dine opplysninger så lenge du ikke tilbakekaller ditt samtykke. Disse oplysningene vil ikke bli lenket sammen med opplysninger gitt i andre sammenhenger, når du f.eks. handler med Witt Norge NUF.

Når du handler med Witt Norge NUF, er vi nødt til å innhente opplysninger om deg for å oppfylle vår del av kontrakten. Vi har f.eks. bruk for navn, adresse for å kunne levere produktet til deg. Det vil også ofte være en hjelp for transportøren at vi kan gi videre ditt telefonnr. så han kan komme i kontakt med deg hvis det skulle oppstå problemer med forsendelsen. Disse oplysningene er vi forpliktet av bokføringsloven til å oppbevare i 5 år. Dine opplysninger vil ikke bli lenket sammen med andre opplysninger innhentet av Witt Norge NUF til et annet formål.

Når du besøker en av Witt Norge NUF hjemmesider, f.eks. www.wittpizza.com eller Witt Norge NUF Facebookside, samler Witt Norge NUF inn cookies-informasjon om alle besøk på hjemmesiden. Denne informasjonen bruker Witt Norge NUF til å forbedre din opplevelse, vurdere bruken av de enkelte elementene på hjemmesidene og til å forbedre innholdet, som blir presentert på hjemmesidene.

Witt Norge NUF registrerer data vedrørende dine bevegelser mellom forskjellige sider og tjenester i Witt Norge NUF-universet via cookies. Disse opplysningene blir ikke koblet til personopplysninger, som du eventuelt selv har oppgitt til Witt Norge NUF. Witt Norge NUF bruker forskjellige analyseverktøy, som Google Analytics, som bistår Witt Norge NUF med å samle inn statistiske opplysninger om bruken av hjemmesidene. Det innhentes på samme måte opplysninger om din adferd via cookies, når du bruker Witt Norge NUFs apps.

Sikkerhet

Vi garanterer fortrolighet, integritet og tilgjengelighet av de personopplysningene vi behandler, gjennom tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger. Våre tekniske sikkerhetsforanstaltninger inkluderer sikkerheten i den IT-supporten vi bruker i vårt firma. Våre organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger omfatter at vi har fastsatt retningslinjer og rutiner, som våre ansatte skal etterleve. Vi følger opp rundt dette, og vi utdanner våre medarbeijdere i passende omfang. Vår behandlingssikkerhet for personopplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprinsippene persondatalovgivningen gir, samt at vi sikrer at vi har et behandlingsgrunnlag for våre behandlinger.

Lagring av dine personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er relevant i forhold til det formålet de er samlet inn til, med mindre vi er bunnet av annen lovgivning som forplikter Witt Norge NUF til å oppbevare opplysningene lengere. Deretter blir opplysningene slettet.

Retten til å trekke samtykket tilbake
Dersom du har gitt et samtykke til Witt Norge NUFs behandling av dine personopplysninger, f.eks i forbindelse med din påmelding til Witt Norge NUFs nyhetsbrev, kan du til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake. Hvis du velger å trekke ditt samtykke tilbake, påvirker det ikke lovligheten av vår behandling av dine personopplysninger på bakgrunn av ditt tidligere gitte samtykke og opp til tidspunktet for tilbagetrekningen. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunktet.

Rett til å se opplysninger (innsynsrett)
Du har rett til å få innsikt i de opplysningene som vi behandler om deg.

Rett til korreksjon (rettelse)

Rett til å slette
I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg, før tidspunktet for vår vanlige, generelle sletting skjer.

Rett til begrenset behandling
Du har visse tilfeller rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene – bortset fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at retskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelser
Du har i visse tilfeller rett til innsigelser mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til indsigelser mot en registrering i henhold til reglene i lov om massemediers informasjonsdatabaser.

Rett til å oversende opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfelle rett til å motta dine personopplysninger i et struktureret, vanlig brukt og maskinlesbart format, samt å få overført disse personopplysningene fra en dataansvarlig til en annen uten hindring. Du kan lese mere om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no

Klage til Datatilsynet
Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, hvis du er misfornøyd med den måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no

Hvis det er tale om en klage på behandlingen av opplysninger i henhold til lov om massemediers informasjonsdatabaser, sendes klagen til Pressenævnet/Pressens Faglige Utvalg (PFU) i Norge.

Oppdatering av vår persondatapolitikk

Noen ganger vil det være nødvendig for oss å oppdatere denne persondatapolitikken. Vi gjennomgår regelmessig vår persondatapolitikk for å sikre at den er oppdatert, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og prinsipper for behandling av personopplysninger.

Sist oppdateret 11/01-2022.